bootstrap themes

Sindicatul Liber Petrochimistul

StatutCAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
          Art.1.- Sindicatul Liber "Petrochimistul" este o organizatie fara caracter politic, constituit prin acordul liber consimtit al membrilor de sindicat,cu sediul in Constanta D.J. 226 - Km 23(Midia), in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive, prevazute de legile române si conventiile internationale la care Romania a aderat, ale membrilor sindicatului .
       Art.2.- Sindicatul s-a constituit potrivit prevederilor Cartei Organizatiei Internationala a Muncii si ale legislatiei romane, fiind inregistrat la Judecatoria Constanta in baza Hotarîrii nr.90 din 7 martie 1990, data de la care a dobândit personalitate juridica.
       Art.3.- Sediul Sindicatului Liber "Petrochimistul" este in orasul Navodari, D.J.226- Km 23,judetul Constanta.
     
CAPITOLUL II. - SCOPUL SI ATRIBUTIILE SINDICATULUI
       Art.4. - In calitatea sa de reprezentant al membrilor de sindicat , Sindicatul liber Petrochimistul s-a constituit având urmatoarele scopuri:
        a) apararea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din Constitutie, legislatia muncii, contractul colectiv de munca si in general din toate actele normative care influenteaza viata si activitatea membrilor de sindicat;
        b) apararea demnitatii, drepturilor si intereselor economice, materiale si culturale ale membrilor sindicatului si familiile acestora;
        c) organizarea si dezvoltarea unor baze proprii si activitati cultural sportive, de odihna si turism, precum si a altor activitati economico-sociale si comerciale in interesul membrilor sindicatului;
        d) constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sindicatului;
        e) sa contribuie prin propuneri la perfectionarea legislatiei muncii si adoptarea acesteia in raport cu realitatile sociale si economice in interesul membrilor de sindicat;
        f) realizarea unei cooperari cu conducerea societatii comerciale pentru armonizarea activitatii acesteia cu interesele membrilor sindicatului;
       g) apararea drepturilor membrilor sindicatului ce decurg din legislatia muncii si din contractul colectiv de munca in fata organelor de justitie si a altor organe de stat sau obstesti, prin aparatorii proprii sau alesi.
       Art.5. - Pentru realizarea scopurilor sale sindicatul va actiona pentru:
       a) asigurarea pentru fiecare membru al sindicatului a unui loc de munca corespunzator pregatirii sale profesionale si a nivelului de competenta, urmarind respectarea principiului: "La munca egala salariu egal", precum si incadrarea si promovarea personalului pe principiul competentei profesionale;
       b) incheierea contractelor colective de munca in conditii care sa asigure respectarea de catre societatea comerciala a drepturilor si intereselor salariatilor prevazute de legislatia muncii cu privire la:
       - incadrarea si promovarea in munca
       - normarea muncii
       - protectia muncii
       - pregatirea profesionala
       - timpul de munca si de odihna
       - asigurari sociale si protectie sociala
       - activitatile in sectoarele cu conditii deosebite de munca
       - conditiile de salarizare, cu stabilirea si acordarea corecta a sporurilor de salariu pentru conditii deosebite de munca
       - stabilirea corecta a grupelor de munca
       - asigurarea unui raport optim intre nivelul salariilor si cel al preturilor si tarifelor
       - masuri de protectie a liderilor sindicatului
       c) realizarea unui climat de solidaritate, colegialitate si întrajutorare in relatiile dintre membrii sindicatului;
       d) adaptarea normelor de munca in raport cu dotarile tehnice existente in unitate pentru a se evita influentele negative a unor norme nerealiste activitatii si salariilor salariatilor;
       e) asigurarea unui control permanent asupra modului de aplicare in unitate a dispozitiilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de munca si luarea tuturor masurilor pentru a determina respectarea lor;
       f) desfasurarea de activitati cultural-educative si sportive in crearea conditiilor pentru recreerea in timpul liber pentru membrii sindicatului si familiile acestora;
       g) asigurarea in conditii avantajoase de locuri in statiunile balneo-climaterice, pentru membrii sindicatului si familiile acestora;
       h) stabilirea de relatii de colaborare, asociere sau afiliere cu alte organizatii sindicale din tara sau strainatate pe baza principiului solidaritatii.
       Art.6. - Sindicatul combate cu fermitate tendintele de capatuiala, parazitism, inselatorie, coruptie, alcoolism, birocratia, rutina si conservatorismul, tendintele extremiste national-sovine, fasciste, antidemocratice, actiunile neorganizate si neautorizate.
      CAPITOLUL III - MEMBRII SINDICATULUI
       Art.7. - Poate fi membru al Sindicatului orice persoana care are calitatea de salariat si adera la Sindicat ,isi exprima adeziunea liber consimtita,plateste cotizatia si respecta prevederile statutului,fara deosebire de sex,nationalitate,pregatire profesionala ,convingeri politice sau religioase.Calitatea de membru al Sindicatului se pastreaza si in caz de pensionare.
      Art.8.- Membrii sindicatului au urmatoarele drepturi:
      a) sa aleaga si sa fie alesi in functiile de conducere ale sindicatului, conform prevederilor statutului;
      b) sa participe la dezbaterea tuturor problemelor de interes sindical in cadrul adunarilor generale;
      c) sa participe la orice actiune al carei obiectiv priveste interesele sindicatului sau îi implica propria persoana;
      d) sa aiba libera initiativa în prezentarea de cereri, propuneri si sesizari adresate organelor de conducere ale sindicatului la toate nivelurile;
      e) sa fie informati asupra oricaror actiuni ale sindicatului, si a modului cum sunt folosite mijloacele materiale si financiare ale acestuia;
      f) sa ceara revocarea reprezentantilor alesi în conducerea sindicatului, cu respectarea prevederilor Statutului;
      g) sa sesizeze conducerea sindicatului despre incalcarile drepturilor ce decurg din legislatia muncii, contractul colectiv de munca si contractul individual de munca;
      h) sa fie aparati de catre sindicat in cazul incalcarii drepturilor ce decurg din legislatia muncii si din contractele colectiv si individuale de munca in fata conducerii societatii comerciale, a organelor de justitie si a altor organe de stat sau obstesti, prin aparatori proprii ai sindicatului sau alesi;
      i) sa se foloseasca, împreuna cu membrii familiei, de dotarile social-culturale si sportive ale sindicatului, potrivit reglementarilor specifice acestor activitati;
      j) sa beneficieze impreuna cu membrii de familie aflati în întretinerea lor, de bilete la statiunile balneo-climaterice de odihna si tratament potrivit reglementarilor specifice acestei activitati;
     k) sa beneficieze, în cazuri deosebite, de ajutoare materiale din fondurile sindicatului;
     l) sa beneficieze de recompense banesti pentru activitati deosebite desfasurate in vederea realizarii scopurilor si obiectivelor sindicatului;
    m) sa-si pastreze vechimea în sindicat pe perioada studiilor, cresterii copiilor in vârsta de pâna la un an, serviciului militar in termen, pensionarii temporare si detasarilor in interesul serviciului, cu conditia platii regulate a cotizatiilor stabilite in conditiile prevazute de Statut;
    n) sa se retraga din sindicat pe baza de cerere scrisa, moment când inceteaza obligatia de a plati cotizatia.
       Membrii care se retrag din sindicat nu pot pot cere restabilirea sumelor platite drept cotizatie sau a bunurilor si sumelor donate.
     Art.9.- Membrii sindicatului au urmatoarele obligatii:
     a) sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului sindicatului;
     b) sa participe activ la activitatile sindicatului si sa aduca la îndeplinire hotarîrile si masurile luate de catre organele de conducere ale sindicatului cu respectarea prevederilor Statutului;
     c) sa se solidarizeze si sa actioneze pentru apararea drepturilor persoanelor alese in functiile de conducere ale sindicatului impotriva oricaror actiuni de intimidare sau represiune, din partea oricaror organe, ca urmare a indeplinirii atributiilor prevazute de statut;
     d) sa participe la mitingurile, demonstratile si grevele organizate de conducerea sidicatului, conform statutului si în conditiile prevazute de lege;
     e) sa achite cotizatia lunara potrivit obligatiei asumate la înscrierea în sindicat, în conditiile stabilite de organele de conducere ale sindicatului,potrivit Statutului;
     f) sa aiba o comportare demna, corecta si civilizata în colectivul de munca, în familie si societate.
     Art.10. - La înscrierea în sindicat, cel care solicita înscrierea plateste drept taxa de înscriere o suma egala cu 1 (unu) % din salariu minim pe economie.
     Art.11.- Cotizatia lunara se stabileste la 1 (unu) % din salariul brut realizat de membrul de sindicat (inclusiv sporurile) sau din indemnizatia pentru cresterea copiilor in vârsta de pîna la un an, respectiv din ajutoarele de boala sau maternitate platite de unitate (din fondurile C.A.S.).
     Pentru pensionari cotizatia lunara se stabileste la o,25% din pensie.
     Modalitatea de încasare a cotizatiei se stabileste de organele de conducere ale sindicatului, potrivit prevederilor Statutului.
     Cotizatia se incaseaza începând cu data de întâi a lunii în care o persoana a fost primita în sindicat si înceteaza incepând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a încetat calitatea de membru de sindicat.
           CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SINDICATULUI
A. - ORGANIZAREA SINDICATULUI
      Art.12.- Sindicatul se organizeaza pe principiul locului de munca în nuclee sindicale conduse de un birou format din 3-5 membri alesi de adunarea generala a nucleului sindical.
      Structura sindicatului si alcatuirea nucleelor sindicale se stabileste de catre Consiliul de conducere al sindicatului.
      Art.13.- Organele de conducere ale sindicatului sunt:
      - Adunarea generala a reprezentantilor membrilor de sindicat, denumita pe scurt în prezentul Statut "Adunarea generala";
      - Consiliul de conducere al sindicatului, denumit pe scurt in prezentul Statut "Consiliul sindicatului";
      - Biroul executiv al Consiliului sindicatului, denumit pe scurt in prezentul Statut "Biroul executiv";
      - liderii sindicatului (presedinte, vicepresedinte si secretar);
- la nivelul nucleelor sindicale se constituie birouri ale nucleului sindical format din 3-5 persoane, conduse de un lider care face parte de drept din Consiliul de conducere al sindicatului.
      Art.14.- Controlul activitatii economico-financiare a sindicatului, precum si a modului in care se respecta prevederile Statutului, se realizeaza de catre Comisia de revizie si control.
B - ADUNAREA GENERALA
      Art.15.- Adunarea generala este organul de conducere generala a sindicatului si este formata din reprezentantii alesi de catre membrii de sindicat, într-un raport de reprezentare de un delegat la 30 membri de sindicat.
      Numarul concret de delegati ce urmeaza sa fie alesi în cadrul fiecarui nucleu sindical, potrivit normei de reprezentare, se stabileste de catre Consiliul sindicatului. Numarul de delegati se modifica în raport de membrii din evidenta sindicatului, pentru a se asigura norma de reprezentare prevazuta de Statut.
      Mandatul delegatilor membrilor de sindicat în Adunarea generala este de 4 (patru) ani.
      Art.16.-Adunarea generala are urmatoarele atributii:
      a) aproba si modifica statutul sindicatului;
      b) analizeaza si hotaraste asupra problemelor principale din activitatea sindicatului în domeniul economic, social-cultural, al activitatii organizatorice si financiare, cât si asupra altor probleme din activitate sindicatului, potrivit programului propriu de activitate;
      c) valideaza hotarârea Consiliului de conducere al sindicatului cu privire la afilierea sindicatului la federatii sindicale,uniuni sindicale sau confederatii precum si afilierea la organizatii sindicale internationale;
      d) alege pe membrii Comisiei de revizie si control dintre delegatii Adunarii generale care nu fac parte din Consiliul de conducere al sindicatului;
      e) alege liderii sindicatului dintre candidatii propusi de catre Consiliul sindicatului;
      f) la solicitarea Consiliului sindicatului, analizeaza conditiile de desfasurare a grevelor, continuarea, suspendarea sau încetarea acestora, precum si modul de constituire si repartizare a fondului de greva;
      g) aproba realizarea de obiective economice, social-culturale si sportive, precum si modul de utilizare a fondurilor sindicatului;
      h) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al sindicatului;
      i) aproba raportul Comisiei de revizie si control;
      j) aproba programul de activitate al sindicatului;
      k) stabileste si modifica cuantumul taxei de înscriere în sindicat si al cotizatiei lunare;
      l) valideaza sau invalideaza hotarârile Consiliului sindicatului care, potrivit Statutului, sunt supuse ratificarii sau confirmarii;
    m) aproba divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului precum si modul de împartire a patrimoniului în asemenea situatii, în conditiile prevazute de Statut si legislatie;
     n) hotaraste în orice alte probleme privind activitatea sindicatului care prin Statut sunt date în competenta sa.
      Art.17.- Adunarea generala se întruneste la convocarea Consiliului sindicatului în sedinte ordinare o data pe an, de regula în perioada 25 ianuarie-25-februarie.
       Adunarea generala extraordinara va putea fi convocata la cererea Consiliului sindicatului sau la solicitarea a 1/5 din membrii sindicatului.
       Adunarea generala extraordinara va putea fi convocata si la cererea Comisiei de revizie si control, când se constata incalcari grave ale statutului sau nereguli în activitatea economico-financiara.
                   C - CONSILIUL DE CONDUCERE AL SINDICATULUI
       Art.18.- Consiliul sindicatului este organul de conducere al intregii activitati a sindicatului in perioada dintre doua Adunari generale.
       Art.19.- Consiliul sindicatului este format din reprezentantii membrilor de sindicat alesi in adunarile generale ale nucleelor sindicale, asigurandu-se o reprezentare de un membru in Consiliul sindicatului la 100 de membrii de sindicat.
       Dintre reprezentantii alesi, fac parte obligatoriu liderii nucleelor sindicale respective.
       Art.20.- Nucleele sindicale care au un numar mai mic de 100 membri de sindicat vor fi reprezentate in Consiliul sindicatului de catre liderul nucleului sindical.
       Din Consiliul sindicatului vor face parte de drept liderii sindicatului (presedinte, vicepresedinte si secretar).
       In cazul cand un membru al Consilului sindicatului ii inceteaza aceasta calitate prin plecarea sa din unitate, revocare, promovare, deces sau alte situatii care il fac incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului sindicatului, acesta va fi inlocuit de un alt reprezentant desemnat de adunarea generala a nucleului sindical din care a facut parte.
       Revocarea liderilor sindicatului (presedinte, vicepresedinte, secretar) se hotaraste de catre Adunarea generala care va fi convocata de catre Consiliul sindicatului in termen de 30 zile de la data la care se cere revocarea.
        Art.21.- Consiliul sindicatului are urmatoarele atributii:
        a) organizeaza infaptuirea hotaririlor Adunarii generale;
        b) propune Adunarii generale candidatii care vor fi alesi in functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar ai sindicatului;
        c) desemneaza candidati pentru organele de conducere ale federatiei, uniunii teritoriale sau confederatiei la care este afiliat sindicatul;
        d) stabileste numarul reprezentantilor membrilor de sindicat din fiecare nucleu sindical pentru Adunarea generala conform normei de reprezentare prevazuta in Statut pentru fiecare nucleu sindical;
        e) elaboreaza programul de activitate al sindicatului si il supune aprobarii Adunarii generale;
        f) hotaraste utilizarea mijloacelor specifice de lupta sindicala pentru apararea drepturilor si intereselor membrilor de sindicat si ale salariatilor (petitia, mitingul, demonstratia).
        Organizeaza indeplinirea formelor legale pentru declansarea conflictelor colective de munca.
        In situatia in care au fost epuizate toate posibilitatile de solutionare a conflictului colectiv de munca, organizeaza consultarea si obtinerea acordului membrilor de sindicat pentru declansarea grevei, in conditiile prevazute de lege.
        Hotaraste natura grevelor, data inceperii acestora, suspendarea sau incetarea acestora.
        Informeaza adunarea generala a reprezentantilor membrilor de sindicat despre conditiile in care s-a organizat si desfasurat grevele si propune modul de constituire si utilizare a fondului de greva;
        g) constituie comisii de specialitate pe domenii de activitate, formate din membrii ai consiliului sindicatului,stabileste sarcinile acestora si urmareste activitatea desfasurata de aceste comisii;
        h) asigura prin comisiile de specialitate realizarea diverselor probleme de activitate a sindicatului, precum si solutionarea sesizarilor, cererilor si reclamatiilor membrilor de sindicat;
        i) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si-l supune spre aprobare Adunarii generale;
        j) executa bugetul de venituri si cheltuieli;
       k) aproba statul de functiuni, modul de salarizare a liderilor sindicatului (cuantumul salariului si/sau indemnizatiei); stabileste limitele de salarizare pentru personalul incadrat in contracte de munca;
       l) indeplineste atributiile "Adunarii generale" a societatilor comerciale organizate si constituite din fondurile sindicatului;
       m) aproba acordarea de ajutoare materiale membrilor sindicatului, aflati in situatii deosebite, in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli;
       n) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor de sanctionare a membrilor de sindicat, potrivit statutului;
       o) urmareste elaborarea contractului colectiv de munca si respectarea de catre conducerea societatii comerciale a obligatiilor decurgand din acesta si din legislatia muncii; urmareste elaborarea regulamentului de ordine interioara;
       p) organizeaza controlul privind respectarea de catre societatea comerciala a prevederilor legislatiei muncii si ale contractului colectiv de munca cu privire la protectia mediului; normele tehnice de securitatea muncii; protectia si igiena muncii; integrarea profesionala a tinerilor si femeilor, precum si la ocrotirea mamei si a copilului;
       r) informeaza pe membrii de sindicat cu privire la statul de functiuni, nivelul de salarizare al liderului, precum si cu privire la indemnizatiile acordate pentru activitatea depusa de membrii consiliului (lideri si membri ai biroului executiv); aduce la indeplinire orice alte sarcini stabilite de Adunarea generala.
       Art.22.- Consiliul sindicatului se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Biroului executiv.
       Consiliul sindicatului isi poate desfasura lucrarile daca 2/3 din nucleele sindicale sunt reprezentate la dezbateri.
Votul membrilor Consiliului sindicatului este nominal si nu poate fi delegat.
       Hotararile Consiliului sindicatului, se adopta cu jumatate plus unul din voturile reprezentantilor nucleelor sindicale prezenti la dezbateri, dat in conditiile de reprezentare prevazute la alineatul precedent.
D. BIROUL EXECUTIV
        Art.23.- Biroul executiv este organul colectiv de conducere al sindicatului, fiind format din:
        - presedintele sindicatului;
        - vicepresedintele sindicatului;
        - secretarul sindicatului;
        - conducatorii comisiilor pe domenii de activitate.
       Art.24.- Biroul executiv se intruneste o data pe saptamana sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, vicepresedintelui sau secretarului sindicatului.
       Hotararile se adopta in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti la sedinta.
       Art.25.- Biroul executiv are urmatoarele atributii:
       a) urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii generale si ale Consiliului sindicatului;
       b) organizeaza buna desfasurare a activitatii sindicatului, tine evidenta membrilor de sindicat si urmaresta incasarea cotizatiilor;
       c) organizeaza evidenta contabila a sindicatului;
       d) hotaraste incadrarea in munca a personalului incadrat prin contracte individuale de munca si conventii civile si negociaza nivelul salariilor individuale si a celorlalte drepturi salariale, in limitele stabilite de Consiliul sindicatului prin statul de functiuni;
       e) aproba incheierea de contracte cu tertii;
       f) propune spre aprobare Consiliului sindicatului, sanctiunile disciplinare prevazute de statut, pentru membrii de sindicat care comit abateri;
       g) propune Consiliului sindicatului premierea membrilor de sindicat care au contribuit in mod deosebit la buna desfasurare a activitatii sindicatului, in limita sumelor prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli;
       h) stabileste programul de activitate a comisiilor pe domenii de activitate;
       i) supravegeaza buna organizare si functionare a unitatilor economice, sociale, culturale, de invatamant si sportive infiintate de catre sindicat;
       k) stabileste necesarul de bilete de odihna si tratament in statiunile balneo-climariterice, necesare membrilor sindicatului si organizeaza procurarea si repartizarea lor;
       l) ia orice alte masuri pentru apararea intereselor sindicatului si a membrilor sindicatului.
E. LIDERII SINDICATULUI
       Art.26.- Presedintele si vicepresedintele sindicatului reprezinta sindicatul in relatia cu conducerea societatii comerciale, in fata organelor de justitie si alte organe de stat sau obstesti, precum si in raporturile cu tertii.
        Acestea pot da delegatie de reprezentare si altor persoane, inclusiv unor aparatori proprii sau alesi.
        - angajeaza sindicatul, prin semnatura, in raporturile contractuale cu persoanele fizice sau juridice;
        - realizeaza legatura permanenta cu organele de conducere ale sindicatului si membrilor sindicatului;
        - urmaresc modul in care isi desfasoara activitatea nucleele sindicale luind masuri pentru ca acestea sa realizeze obiectivele stabilite.
        Art.27.- Secretarul sindicatului are urmatoarele atributii:
        a) urmareste realizarea tuturor lucrarilor administrative ale sindicatului (evidente, corespondenta, arhiva, etc.) si are relatii permanente cu membrii sindicatului;
        b) colecteaza si prezinta organelor de conducere ale sindicatului toate problemele ridicate de catre membrii de sindicat;
        c) organizeaza si urmareste incasarea taxelor de inscriere in sindicat si a cotizatiilor;
        d) raspunde de intreaga activitate de secretariat, evidenta si pastrare a corespondentei si documentatiei sindicatului;
        e) organizeaza, urmareste si raspunde de desfasurarea activitatii de pregatire a alegerilor si de corecta desfasurare a acestora.
                       F. COMISIA DE REVIZIE SI CONTROL
        Art.28.- Comisia de revizie si control este aleasa de catre Adunarea generala, fiind formata din trei membri si doi supleanti, dintre care cel putin doi trebuie sa fie economisti sau contabili.
        In prima sedinta, comisia de revizie si control isi alege un presedinte.
        Comisia de revizie si control participa prin presedintele ei la sedintele Adunarii generale si ale Consiliului sindicatului.
        Durata mandatului Comisiei de revizie si control este de patru ani, asigurandu-se un decalaj de 1 an fata de data alegerii liderilor sindicatului.
        Art.29.- Comisia de revizie si control are urmatoarele atributii:
        a) asigura controlul activitatii financiare a sindicatului, precum si al unitatilor economice si sociale ale acestuia;
        b) supravgheza gestiunea sindicatului, intocmirea corecta si in concordanta cu evidentele contabile ale sindicatului a bugetului de venituri si cheltuieli si evaluarea corecta a patrimoniului;
        c) efectueaza lunar si pe neasteptate inspectii la casieria sindicatului, precum si asupra modului de administrare a fondurilor sindicatului;
        d) verifica respectarea prevederilor Statutului de catre organele de conducere colectiva ale sindicatului si de catre membrii sindicatului;
        e) verifica modul in care este organizata evidenta membrilor sindicatului, evidenta cotizatilor si daca aceste evidente sunt tinute la zi;
        f) verifica modul de organizare a evidentei contabile si daca aceasta este tinuta corect si la zi;
       g) verifica modul de intocmire a documentatiilor pentru plata drepturilor salariale, a indemnizatiilor, premiilor si ajutoarelor acordate din fondurile sindicatului; propune Biroului executiv masuri pentru recuperarea pagubelor cauzate sindicatului;
       h) verifica modul de gestionare a biletelor pentru statiunile de odihna si tratament;
       i) verifica respectarea prevederilor legale privind plata datoriilor catre stat ( impozite, taxe, etc.).
       Art.30.- Pentru indeplinirea obligatiei de verificare a gestiunii sindicatului, a modului de intocmire a bilantului si bugetului de venituri si cheltuieli, daca registrele si evidentele sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite, Comisia de revizie si control va delibera in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor. Membrii comisiei de revizie si control vor putea face, in caz de neintelegere, rapoarte separate care vor fi prezentate Adunarii generale.
       Pentru celelalte obiective prevazute de statut, membrii Comisiei de revizie si control vor putea lucra separat.
       Membrii Comisiei de revizie si control vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitarea mandatului.
       Art.31.- In cazul constatarii unor abateri financiare grave, cu consecinte deosebite asupra patrimoniului sindicatului, comise de catre organele de conducere, Comisia de revizie si control va putea convoca Consiliul sindicatului sau Adunarea generala, in sedinte extraordinare.
                  G. COMISIILE PE DOMENII DE ACTIVITATE
       Art.32.- Comisiile de specialitate pe domenii de activitate sunt formate din 5-7 membrii alesi de catre Consiliul sindicatului prin vot deschis.
       Presedintii comisiilor pe domenii de activitate vor fi alesi in mod obligatoriu dintre membrii Consiliului sindicatului.
       Art.33.- Comisiile de specialitate pe domenii de activitate constituie organele de lucru ale Consiliului sindicatului pentru realizarea obiectivelor sale.
       Se constituie urmatoarele comisii:
       a) comisia organizatorica, de informare si relatii externe;
       b) comisia pentru protectia muncii, protectia mediului, pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
       c) comisia tehnico-economica;
       d) comisia pentru probleme sociale (locuinte, camine, cantine, transport, munca tinerilor si altele);
       e) comisia pentru sport, turism si activitati cultural-artistice si educative;
       f) comisia pentru solutionarea sesizarilor, cererilor si reclamatiilor si pentru probleme juridice;
       g) comisia pentru pregatire profesionala, integrare profesionala si somaj;
       h) comisia de femei si pentru ocrotirea mamei si a copilului.
       Art.34.- Sarcinile si modul de lucru ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate se stabilesc de catre Consiliul sindicatului pe baza regulamentelor elaborate de catre comisii.
       Art.35.- Comisiile de specialitate pe domenii de activitate isi desfasoara activitatea pe baza programelor proprii de activitate aprobate de catre Consiliul sindicatului.
CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ALEGERILOR
        Art.36.- Alegerile organelor de conducere ale sindicatului se organizeaza din 4 in 4 ani, in perioada 25 ianuarie-25 februarie.
        Pot fi alese in organele de conducere ale sindicatului, membrii sindicatului, care au deplina capacitate de exercitiu, si nu executa vreo pedeapsa complimentara prevazute de legea penala care sa-i interzica exercitarea functiei in organul de conducere al Sindicatului.
        Prin functii de conducere ale sindicatului se inteleg functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar.
        Nu pot fi alese in functiile de conducere ale sindicatului, membrii consiliului de administratie sau care detin functii de conducere in societati comerciale (director, manager, inginer sef, contabil sef, sef sectie sau serviciu, sef instalatie, atelier sau birou), aceasta calitate de reprezentant al administratiei fiind incompatibila cu cea de conducator al activitatii sindicale.
        Art.37.- Alegerea organelor de conducere ale sindicatului se organizeaza in doua faze:
        a) prima faza pentru alegerea organelor de conducere ale nucleelor sindicale si reprezentantilor sindicatului pentru Adunarea generala;
        b) o a doua faza pentru alegerea consiliului sindicatului, a liderilor si comisiei de revizie si control in cadrul adunarii generale a reprezentantilor membrilor sindicatului.
        Art.38.- Alegerile se organizeaza si se desfasoara de catre comisiile formate din 3-5 membri desemnate de catre Consiliul sindicatului, pentru alegerile la nivelul nucleelor sindicale si de Adunarea generala pentru alegerea consiliului sindicatului, a liderilor si a Comisiei de cenzori.
        Art.39.- Alegerile pentru organele de conducere ale nucleelor sindicale se defasoara la locurile de munca, in adunari generale sau pe schimburi( in cazul in care nu se pot organiza adunari generale) in asa fel incat sa se asigure pentru fiecare membru al sindicatului posibilitatea de a-si exprima votul.
        Propunerile de candidati se fac de catre membrii de sindicat, dintre membrii de sindicat ai nucleului respectiv.
        Art.40.- Alegerile pentru organele de conducere a nucleului sindical se desfasoara astfel:
        a) daca alegerile se pot efectua in adunari generale, modul de efectuare a votarii (prin vot secret) se hotaraste de adunarea generala;
        b) daca exprimarea votului nu se poate asigura in adunarea generala ( ex: membrii sindicatului lucreaza in schimburi ), alegerile se organizeaza prin vot secret, situatie in care urna va ramane sigilata asigurandu-se posibilitatea exprimarii votului tuturor membrilor de sindicat din toate schimburile.
        Art.41.- Adunarile generale de alegeri si alegerile organizate pe schimburi trebuie sa asigure participarea la vot a cel putin 2/3 din numarul membrilor de sindicat din evidenta nucleului sindical.
        In cazul cand la prima organizare nu se pot asigura participarea a cel putin 2/3 din numarul membrilor de sindicat din evidenta, se va organiza, in termen de 7 zile, noi alegeri, participarea a cel putin jumatate din numarul membrilor de sindicat.
        Art.42.- Vor fi considerati alesi candidatii care au obtinut cel mai mare numar de voturi.
        Art.43.- Birourile de conducere ale nucleelor sindicale nou alese isi aleg un presedinte care va dobandi si calitatea de reprezentant al membrilor de sindicat in adunarea generala a reprezentantilor membrilor sindicatului.
        Art.44.- Consiliul de conducere al sindicatului se alege de catre adunarea generala a reprezentantilor membrilor de sindicat dupa cum urmeaza:
        a) prin validarea alegerii reprezentantilor nucleelor sindicale, in raport de 1 reprezentant la 100 membri de sindicat, respectiv al liderului nucleului de la nucleele sindicale cu mai putin de 100 membri de sindicat;
        b) prin alegerea liderilor sindicatului dintre candidatii propusi de catre nucleele sindicale, respectiv de catre consiliul sindicatului.
        Alegerile se desfasoara prin vot secret sau vot deschis potrivit hotaririi adunarii generale a reprezentantilor membrilor de sindicat.
        In cazul existentei mai multor candidati se considera alese persoanele care intrunesc numarul cel mai mare de voturi. In cazul existentei unui numar egal de voturi, departajarea se va face prin balotaj, respectiv supunindu-se unui vot persoanele care au intrunit numarul cel mai mare de voturi.
        Art.45.- Consiliul sindicatului desemneaza prin vot secret sau vot deschis, potrivit propriei hotarari, candidatii pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar, precum si pentru functiile de presedinte al comisiilor pe domenii de activitate.
Dintre candidatii la functiile de presedinte,vicepresedinte si secretar se vor constitui echipe ,pentru a candida pe aceste functii,pe liste comune.
        Art.46.- Consiliul sindicatului propune candidati pentru Comisia de revizie si control.
        Alegerea Comisiei de revizie si control se face prin vot deschis de catre Adunarea generala.
        Candidatii se considera alesi daca au obtinut voturile majoritatii celor prezenti.
        Comisia de revizie si control isi alege din randurile sale un presedinte si un vicepresedinte.
        Alegerea se realizeaza cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se supune pentru validare in Adunarea generala a reprezentantilor membrilor de sindicat.
        Metodologia pentru realizarea alegerilor in cele mai bune conditiuni, va fi elaborata si aprobata de catre consiliul de conducere al sindicatului, asigurandu-se 2/3 din voturile reprezentantilor nucleelor sindicale,cu respectarea prevederilor statutare.
CAPITOLUL VI. RECOMPENSE SI SANCTIUNI
       Art.47.- Membrii sindicatului care se remarca prin contributii deosebite la realizarea activitatii sindicatului, pot fi recompensati prin premii acordate prin hotarare a Consiliului sindicatului sau alte recompense materiale, precum si prin inlesniri, la acordarea biletelor pentru statiuni balneo-climaterice de ohihna sau tratament.
       Art.48.- Pentru abateri de la prevederile Statutului sau neimplinirea sarcinilor stabilite de catre organele de conducere ale sindicatului, membrii de sindicat vor putea fi sanctionati prin hotararea biroului executiv cu:
       a) punerea in discutie si atentionarea lui in cadrul nucleului sindical din care face parte;
       b) avertisment;
    c) excludere din sindicat.
       Art.49.- Sanctiunea cu avertisment se aplica de catre Consiliul de conducere al sindicatului si atrage dupa sine suspendarea dreptului la asistenta juridica si la ajutoare materiale pe timp de 6 luni, precum si suspendarea dreptului de a primi bilete la statiuni de odihna si tratament, procurate de sindicat, pentru anul in care a comis abaterea.
       Consiliul de conducere al sindicatului va putea hotari suspendarea din functie in vederea revocarii a presedintelui, vicepresedintelui sau a secretarului, pentru abateri deosebit de grave sau alte situatii care ii fac incompatibili cu functia in care au fost alesi.
       Hotararea de suspendare va putea fi luata cu votul a 2/3 din numarul membrilor consiliului.
       Consiliul sindical are obligatia de a convoca adunarea generala a reprezentantilor membrilor de sindicat, in termen de 30 zile de la data adoptarii hotaririi de suspendare, in vederea confirmarii acesteia si revocarii din functie sau a infirmarii ei.
        Art.50.- Sanctiunea disciplinara isi produce efectele timp de un an.
        La cererea celui sanctionat, Consiliul sindicatului poate ridica sanctiunea si inainte de implinirea unui an, dar nu mai repede de 6 luni de la aplicarea ei.
        Art.51.- Excluderea din sindicat poate fi aplicata de catre Consiliul de conducere al sindicatului pentru abateri deosebit de grave cum sunt:
        a) incalcarea prevederilor statutului, care aduce prejudicii majore, morale sau materiale sindicatului;
        b) condamnarea pentru fapte penale;
        c) incalcarea repetata a solidaritatii sindicale si neparticiparea la actiunile intreprinse de sindicat pentru apararea intereselor salariatilor;
        d) neachitarea cotizatiei, fara justificare, pe timp de trei luni.
        Art.52.- Impotriva hotararii de sanctionare, cel sanctionat poate face contestatie in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii de sanctionare.
        Contestatiile se solutioneaza de catre organul colectiv de conducere superior celui care a aplicat sanctiunea.
        In cazul sanctiunii cu excludere din sindicat, contestatia suspenda executarea pana la solutionarea contestatiei.
            CAPITOLUL VII. REVOCAREA SI ELIBERAREA DIN
                  FUNCTIILE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI
        Art.53.- Revocarea membrilor alesi in organele de conducere ale nucleului sindical se poate solicita prin hotararea Biroului executiv al Sindicatului sau prin petitie semnata de cel putin 1/2 din numarul de membri din nucleul respectiv.
        Revocarea membrilor alesi in organele de conducere ale Sindicatului se poate solicita prin hotarirea Consiliului de conducere cu votul a 2/3 din numarul de membrii sau prin petitie semnata de cel putin 1/3 din numarul de membri de sindicat.
        Art.54.- Revocarea poate fi solicitata pentru:
         a) condamnarea prin hotararea judecatoreasca la pedepse privative de libertate sau (si) la pedepsele complementare prevazute de legea penala;
         b) alegerea intr-o functie de conducere a unui partid sau formatiune politica;
         c) alte situatii de natura sa-l faca incompatibil cu functia de membru al organelor de conducere ale sindicatului.
         Art.55.- Persoana aleasa in organele de conducere ale sindicatului poate solicita, motiva, eliberarea din functia detinuta in acel organ.
         Art.56.- Revocarea si eliberarea din functie se hotarasc de aceleasi organe si in aceleasi conditii in care s-a efectuat alegerea persoanei respective in organele de conducere ale sindicatului.
                CAPITOLUL VIII. MIJLOACE DE ACTIUNE
         Art.57.- Pentru realizarea scopurilor si obiectivelor sindicatului, precum si pentru restabilirea drepturilor membrilor de sindicat incalcate, sindicatul poate utiliza urmatoarele mijloace de actiune:
         a) negocierile;
         b) procedurile de solutionare a litigiilor prin conciliere si mediere;
         c) petitia;
         d) protestul;
         e) mitingul;
         f) demonstratia;
         g) greva.
         Utilizarea mijloacelor de actiune prevazute la lit. a-f de mai sus sunt hotarate dupa caz, de catre Consiliul sindicatului sau de Biroul executiv.
         Recurgerea, ca mijloc de realizare a obiectivelor sale la greva hotaraste, potrivit statutului, de catre Consiliul sindicatului sau de catre Adunarea generala.
         Art.58.- In cazul cand procedura de conciliere si celelalte forme de lupta specifice nu au dus la stingerea conflictului, sindicatul va putea utiliza greva.
         Art.59.- Grevele, ca mijloc de utilizare a conflictului de munca pot fi:
         a) greva simbolica de avertisment, care se desfasoara fara incetarea lucrului; b) greva de avertisment care se desfasoara cu incetarea lucrului de maxim 2 ore si sa preceada cu cel putin 48 de ore greva propriu- zisa;
         c) greva propriu-zisa, care se desfasoara cu incetarea lucrului si va avea durata stabilita de Adunarea generala.
         Art.60.- Hotararea de declansare a grevei cu incetarea lucrului se ia de catre Consiliul sindicatului cu acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor de sindicat, in conditiile legii.
         Art.61.- Greva va fi organizata si condusa de catre comitete de greva desemnate de catre Consiliul sindicatului.
         Incetarea grevei sau suspendarea acesteia se va hotari de catre Consiliul sindicatului, la propunerea comitetelor de greva sau in caz de acceptare a revendicarilor.
         Art.62.- In cazul cand revendicarile sindicatului nu vor fi satisfacute nici dupa declararea grevei, Consiliul sindicatului va putea solicita organizatiei sindicale la care este afiliat sprijinul inclusiv prin declansarea de greve de solidaritate.
         Art.63.- In timpul incetarii activitatii din cauza grevei, membrii sindicatului vor primi, in raport cu posibilitatile sindicatului, un ajutor de greva proportional cu numarul membrilor de familie aflati in intretinerea membrilor sindicatului.
         Valoarea ajutorului de greva este stabilita de catre Adunarea generala sau de catre Consiliul sindicatului.
               CAPITOLUL IX. PATRIMONIUL SI FONDURILE SINDICATULUI
          Art.64.- Patrimoniul si fondurile sindicatului sunt constituite din:
          a) bunuri, imobile ( cladiri, baze sportive si de agrement etc.) ce vor reveni sindicatului ca urmare a impartirii patrimoniului fostului U.G.S.R;
          b) bunuri mobile : echipament, mobilier, fond de carti, obiecte de inventar, etc. preluate de la fostul sindicat din unitate precum si cele procurate dupa infiintarea sindicatului din fondurile sale proprii;
          c) bunuri imobile si mobile puse gratuit la dispozitia sindicatului de catre societatea comerciala, potrivit prevederilor contractului colectiv de munca;
          d) bunuri imobile sau mobile ce vor fi dobandite cu titlu gratuit de sindicat.
          Art.65.- Bunurile mobile si imobile puse la dispozitia sindicatului de catre societatea comerciala, vor fi evidentiate separat si vor fi restituite acesteia in cazurile si conditiile prevazute in contractul colectiv de munca sau in cazul dizolvarii sindicatului.
          Art.66.- Bunurile mobile si imobile ale sindicatului nu pot fi destinate altor scopuri decat cele prevazute de Statut si nici nu pot fi impartite intre membrii sindicatului.
          Art.67.- Fondurile sindicatului provin din urmatoarele surse:
            - taxa de inscriere in sindicat;
            - cotizatiile membrilor de sindicat;
            - veniturile realizate din manifestari cultural sportive;
            - venituri realizate din activitatea economica;
            -donatii din partea unor persoane fizice sau juridice;
            - venituri din tombole sau inchirieri de bunuri;
            - sumele de bani ce vor reveni sindicatului din fondurile fostului U.G.S.R. (la impartirea acestora), precum si din activitatile bazelor de odihna si tratament, culturale si sportive ale acesteia.
            Art.68.- Valoarea taxei de inscriere in sindicat si a cotizatiei lunare este cea stabilita prin art.10 si 11 din prezentul Statut.
            Pentru membrii de sindicat aflati in concediu fara plata se suspenda plata cotizatiei pe perioada de concediu.
            Art.69.- Cotizatia lunara fiind o obligatie ferma, asumata prin vointa liber consimtita a fiecarui membru de sindicat, exprimat prin cererea de inscriere sau adeziune, aceasta se datoreaza pe intreaga perioada de la inscrierea in sindicat si pana la plecarea din sindicat.
         
            Art.70- Fondurile materiale ale sindicatului pot fi utilizate potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pentru realizarea scopului si obiectivelor sindicatului, pe baza aprobarilor date de organele de conducere potrivit prevederilor Statutului.
               CAPITOLUL X. FORME DE ASOCIERE, REORGANIZARE
                          SI LICHIDAREA SINDICATULUI
            Art.71.- Sindicatul are dreptul de a se afilia la federatii, ligi, uniuni, sau confederatii nationale sau internationale, in baza hotararii Adunarii Generale adoptata prin votul a 2/3 din numarul reprezentantilor membrilor de sindicat, sindicatul pastrandu-si deplina autonomie si independenta fata de acestea.
            In cazuri exceptionale, cand asocierea prezinta urgenta, hotararea de afiliere poate fi luata si de catre consiliul sindicatului, prin votul a 2/3 din numarul membrilor sindicatului. O asemenea hotarare va fi supusa ratificarii in prima Adunare Generala ordinara sau extraordinara.

Adresă

Bd. Navodari nr. 23 
Navodari - Rompetrol Petromidia

Contacte

Email: slp@slpetrochim.ro
Tel   +40 241 506 004 
Fax  +40 241 506 940